0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Veltrop Shop, gevestigd Zesstedenweg 81, 1613 JB te Grootebroek (Nederland), hierna “Veltrop Shop”
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer: 36039557
BTW nummer: NL 002.097.113.B25


Arikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de site van Veltrop Shop https://www.veltropshop.nl, en op alle met Veltrop Shop aangegane overeenkomsten.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.5 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Veltrop Shop in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.6 Daar waarin deze Voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede begrepen, de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan en door ons per e-mail verzonden retour formulieren.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Veltrop Shop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Alle aanbiedingen van Veltrop Shop zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen noodzakelijk is.
2.4 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Veltrop Shop het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres dan wel schriftelijk. De overeenkomst kan door Veltrop Shop herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.5 Koper en Veltrop Shop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden bij Veltrop Shop gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief omzetbelasting.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.
3.3 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die niet correct is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
>Directe betaling d.m.v. digitale overmaking
>Bank Transfer. Dit is een bankoverboeking via CCV Pay. Deze zend u een mail met betaalgegevens.
>Contante betaling of pinnen bij afhalen in onze winkel.

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Veltrop Shop heeft moeten
maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
4.3 In geval van niet-tijdige nakoming van de (betalings-)verplichtingen is Veltrop Shop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Aflevering en leveringstermijnen
5.1 Veltrop Shop streeft ernaar om producten binnen 2 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Veltrop Shop is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door de vervoerders, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Veltrop Shop.
5.2 De door ons opgegeven levertijden gelden voor leveringen in Nederland en gaan in op het moment waarop van koper het verschuldigde aankoopbedrag door Veltrop Shop is ontvangen en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
5.3 De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal alsmede de wijze van verzending worden door Veltrop Shop bepaald.
5.4 Zodra de te leveren producten in een van track & trace voorzien pakket op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op de afhaallocatie van de vervoerder worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op de afhaallocatie van de vervoerder.
5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.6 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
5.7 Na het verzenden van de artikelen ontvangt u de originele factuur per e-mail. Administratieve fouten hierin zullen binnen 14 dagen na melding worden gecorrigeerd.
5.8 Na ontvangst van het product(en) heeft koper 14 dagen het recht om de overeenkomst te ontbinden en het product(en) ongeschonden retour te zenden. Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten. Veltrop Shop zal ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst het betaalde bedrag aan koper terugstorten. De betreffende retourzending dient vergezeld te zijn van de originele factuur en behoort in de originele, niet beschadigde verpakking te zitten. Uitgezonderd van retourzending zijn vervangingslampen, batterijen/accu's en speciaal voor de klant bestelde producten.
5.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Veltrop Shop zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. In geval van beschadiging vervalt het recht op retour zenden en zijn eventuele kosten voor rekening van de koper.
5.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de productenvolledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de garantiebepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 6. Retouren
6.1 Na ontvangst van het product(en) heeft de koper 14 dagen het recht om het product(en) ongeschonden in originele verpakking retour te zenden.
6.2 Hierbij draagt de koper zelf de kosten en het risico van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten.
6.3 Retouren meldt u aan via het Contact formulier op onze webshop www.veltropshop.nl of per mail aan: info@veltropshop.nl
6.4 Wij mailen u een retourformulier dat u samen met de factuur bij de zending dient bij te voegen.
6.5 Het herroepingsrecht geldt NIET voor producten die voor de consument speciaal zijn besteld of op maat zijn gesneden. Dit geldt voor alle stoffen en vulling, ook voor garen en daglicht-vervangingslampen geldt dit herroepingsrecht NIET, omdat niet vast te stellen is of het product al dan niet gebruikt is.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Uitgezonderd de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Veltrop Shop niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
7.2 Veltrop Shop is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem.
7.3 Veltrop Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Veltrop Shop wegens onderhoud of anderzijds.
7.4 Veltrop Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Veltrop Shop iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.
7.5 Voor al onze producten, met uitzondering van occasion machines hanteren wij de standaard fabrieksgarantie die ingaat op de factuurdatum. Gedurende de garantieperiode zal de producent het product gratis herstellen of vervangen op voorwaarde dat het defect niet werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling, nalatigheid, normale slijtage, schade of wijzigingen aangebracht door de koper.
7.6 De bovenstaande garantie is niet van kracht voor gebruiksartikelen zoals vervangingslampen, batterijen/accu's en speciaal voor de klant bestelde producten.
7.7 De garantie is alleen geldig na het overleggen van de aankoop factuur.
7.8 Garantieclaims kunt u aanmelden via het Contact formulier op onze webshop www.veltropshop.nl of per mail aan: info@veltropshop.nl
7.9 Wij mailen u een garantieaanvraag formulier dat u bij de zending dient bij te voegen.
7.10 De klant zorgt zelf voor verzending naar Veltrop Shop.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Ingeval van overmacht is Veltrop Shop niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk doormiddel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.
8.3 Onder overmacht van Veltrop Shop wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Veltrop Shop of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
8.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen. 

Veltrop Shop

Zesstedenweg 81
1613JB Grootebroek
T: 0228 - 51 56 11
KVK: 84653671

BTW: NL003995165B33
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Zie onze Cookieverklaring.
Veltrop Shop Zesstedenweg 81 1613 JB Grootebroek T: 0228-515611 KVK: 84653671 BTW: NL003995165B33